Mobing

Z izrazom mobing označujejo nasilje, trpinčenje, čustveno nasilne in šikaniranje, ki se dogaja na delovnem mestu. Mobing je usmerjen proti določeni osebi, ki nastopa v vlogi žrtve. Za žrtev mobinga lahko rečemo, da je mobirani, tisti pa ki mobiranje izvaja je mober. V angleškem jeziku pomeni glagol “to mob” napasti ali razgrajati. Izraz mobing se je v delovno okolje prenesel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je začelo javno izpostavljati agresivno vedenje v delovnih okoljih. Pri mobingu, ki traja običajno skozi daljše časovno obdobje in pri katerem prihaja do negativnih komunikacijskih dejanj, ki so usmerjena proti določeni osebi, se tako vzpostavi relacija  žrtev-storilec. Pri mobingu gre za psihološki teror nad žrtvijo. Mobing lahko izvaja ena ali pa več oseb. Žrtev mobinga je običajno “potisnjena v kot” zaradi česar se težko brani. Kot smo že omenili se mobing izvaja skozi daljše časovno obdobje v dokaj pogostih intervalih. Mobing pomeni načrtno psihično nasilje, trpinčenje in šikaniranje, ki žrtev privede do socialne izolacije.